Disclaimer - NECEHT

NEDERLANDS  CENTRUM  VOOR  ENERGETISCH  HELENDE  TECHNIEKEN
Ga naar de inhoud

Disclaimer

Praktijk
De inhoud van de NECEHT website is bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden.
Niets van deze inhoud kan professioneel medisch advies, diagnose of behandeling vervangen.
Vraag uw behandelend arts naar de toepasbaarheid van aanbevelingen en opvattingen aangaande uw symptomen of uw medische toestand. U moet nooit het geverifieerde advies van hen naast zich neer leggen, noch uitstellen het hen vragen voor iets dat u op deze website heeft gelezen.

Het NECEHT biedt u diverse Emotionele bevrijdings- en behandel technieken voor lichamelijke en emotionele kwesties die bedoeld zijn om bestaande medische en psychologische zorg aan te vullen, nimmer om deze te vervangen. Zelfs als heel veel mensen een vermindering en ook het verdwijnen van hun symptomen ervaren, is er geen garantie dat deze behandelingstechnieken ook uw aandoeningen zullen doen verdwijnen. Elke handeling van u als lezer in response op de aangeboden informatie van deze website is op uw eigen discretie.
De energetische helende technieken die wij in het NECEHT gebruiken kennen heel erg weinig gedocumenteerde bijwerkingen en neveneffecten. Niettemin kan niemand u  garanderen dat er geen negatieve neveneffecten voor u zullen zijn. Personen met een psychiatrische aandoening - nu of in het verleden - moeten eveneens in- en onder behandeling blijven van hun professionele zorgverleners.

Gebruik van onze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen.
Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.  

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Aan prijsopgaven op deze website kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal en teksten. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.
Het NECEHT is niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte claim, schade of verlies dat voortkomt uit het gebruiken en/of toepassen van de informatie die op deze website en/of enige website(s) die hier van/naar gelinked zijn, wordt aangeboden.

1092 CG Amsterdam 020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud