Algemene voorwaarden - NECEHT

NEDERLANDS  CENTRUM  VOOR  ENERGETISCH  HELENDE  TECHNIEKEN
Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Praktijk
Algemene  Voorwaarden  Nederlands Centrum voor Energetisch Helende Technieken  
Nederlands Centrum voor Energetisch Helende Technieken, het NECEHT, heeft besloten hun zakelijke verkeer te laten beheersen door de voorwaarden die worden gevormd door de navolgende bepalingen.

Artikel 1. Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Nederlands Centrum voor Energetisch Helende Technieken, ook bekend onder de afkorting NECEHT, in de persoon van Sjef Verbraaken die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;  
Opdrachtgever: de onderneming of de instantie, de persoon, de cliënt of de cursist, die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder energetische behandelingen, coaching en andere vormen van begeleiding, danwel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
Cliënt/Cursist: degene die een behandeling ondergaat, deelneemt aan een cursus, aan een begeleidings-, advies- of coachingstraject, als hij of zij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op de onderhavige algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende- en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes
1. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de
begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
4. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
5. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten. De opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.
6. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
7. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als voorwaarden  niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan – voor zover daarmee in overeenstemming – van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
2. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspannings- verplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.
Opdrachtnemer zal de binnen de branche gebruikte richtlijnen en gedragsregels naar beste inzicht en vermogen naleven;
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist danwel uit de aard van een opdracht voortvloeit, heeft opdrachtnemer het recht namens en voor rekening van de opdrachtgever bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden danwel alsook opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.
Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
2. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever, nadat deze is verstrekt, dienen binnen acht
werkdagen en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen
door de opdrachtgever mondeling opgegeven, dan zijn de risico's voor diens rekening;
3. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de
opdrachtnemer;
4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of wordt aangevuld, kan het
tot gevolg hebben dat het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de dienst of de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
5. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever;
6. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6.  Relatiebeheer en Geheimhouding
1. De opdrachtnemer maakt van alle – telefonische – contacten alleen een contactrapport als de inhoud van het gesprek daartoe naar het oordeel van opdrachtnemer aanleiding geeft.
De opdrachtnemer zendt deze contactrapporten naar een daartoe bij de opdrachtgever aangewezen persoon.
2. Als de opdrachtgever naar aanleiding van een contactrapport niet binnen vier werkdagen na toezending heeft gereageerd, wordt de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en zijn opdrachtgever en opdrachtnemer aan de inhoud ervan gebonden.
3. In geval binnen vier dagen na het contact door opdrachtnemer actie moet worden ondernomen, zal van tevoren per email of telefax akkoord van de opdrachtgever worden gevraagd.
4. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, uit de aard van de behandeling of het consult.
5. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer
toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor diens
eigen activiteiten.

Artikel 7.  Prijzen, leveringen en betalingen
1.  Alle leveringen worden geacht te zijn geschiedt ter plaatse waar de opdrachtnemer is gevestigd, mits anders overeen gekomen.  Alle prijzen zijn exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Alle betalingen dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is.
In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
4. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd
over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente plus 2%;
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
7. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 8.  Incassokosten
1. Ingeval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom danwel zullen ten minste € 150,- per vordering bedragen.

Artikel 9.  Intellectuele eigendom
1. Voor zover Auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs- merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
3. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door- of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
4. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan de opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele
ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
5. De opdrachtnemer zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het derde lid,  de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde de opdrachtnemer binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkings- onderhandelingen noodzakelijk is.
6. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik.
Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
7. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
8. De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

Artikel 10.  Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door hem verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht,
althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.
6. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11.  Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, behandeling,
begeleidings- of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren
dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt/cursist te weigeren, in welke gevallen de
opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings- of coachingstraject heeft het recht
deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-  of coachingstraject te
annuleren per aangetekend verzonden brief;
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-ov coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachingstraject te voldoen.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training,
begeleidings- of coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
5. Ingeval de opdrachtgever danwel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt/cursist na aanvang van de cursus, training, begeleidings-ov coachingstraject of behandelingssessie(s) de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
6. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek of behandelsessie kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek of sessie in rekening te brengen met een minimum van 50 euro. Indien de opdrachtgever danwel de aangewezen cliënt/cursist niet op de geplande afspraak verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is.
De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 12.  Opschorting, staking en ontbinding
1. De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.
2. Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeen-komsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte
werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen; vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.

Artikel 13.  Contractsduur en opzegging
1.  Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit.
2  Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.
3. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van drie maanden is de opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met de opdrachtnemer na te komen als ware er van opzegging geen sprake. Tenzij anders is of op dat moment wordt overeengekomen, bestaat de honorering van de opdrachtnemer voor die periode ten minste uit de volledige op basis van het door de opdrachtgever goedgekeurde offerte of plan.
4.  De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met- c.q. toestemming van de opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.
Evenmin is de opdrachtnemer gerechtigd zonder overleg met- c.q. toestemming van de opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover deze concurreren met de betrokken opdrachtgever.

Artikel 14.  Levertijden
De voor zover van toepassing zijnde opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

Artikel 15.  Reclames, klachten en bewijs
1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na het afleveren, schriftelijk reclameren.
2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
3. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de opdrachtnemer beslissend.

Artikel 16.  Overmacht
1. In geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
2.  Onder overmacht wordt ten dezen onder meer edoch niet uitsluitend verstaan:  staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer, hetzij bij zijn leveranciers van goederen, producten of diensten, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 17.  Afwikkeling relatie
1.  Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij de opdrachtnemer bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan.
2.  In alle gevallen waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 18.  Overdracht en plichten
1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten
overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
2. In de situatie dat de (relevante activiteit(en) van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, danwel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 19.  Geschillenbeslechting
1.  Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.
2.  Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.
****************************************

1092 CG Amsterdam 020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud