Algemene Cursusregels - NECEHT

NEDERLANDS  CENTRUM  VOOR  ENERGETISCH  HELENDE  TECHNIEKEN
Ga naar de inhoud

Algemene Cursusregels

Praktijk
VERKLARING VAN BEGRIP
Deze verklaring brengt u  op de hoogte van de door het NECEHT vastgestelde standaard regels m.b.t. al onze cursussen. Deze zijn ter kennisgeving opgesteld voor uw begrip en zijn bedoeld
om misverstanden te voorkomen door heldere spelregels te communiceren.
Wij zien dit als uw recht en onze plicht.  Hiermee is het uitzonderlijk dat we een beroep hoeven doen op onze verdere en meer gedetailleerde Algemene Voorwaarden.

Iedere deelnemer aan onze cursussen, opleidingen, trainingen of workshops blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de door het NECEHT onderwezen leerstof, methodieken en technieken met eveneens de hieruit voortvloeiende resultaten. Dit geldt voor zowel het aanwenden van het geleerde op henzelf alsook de toepassing van het geleerde op derden, voor welk doel- of met welke intentie dan ook.

Het NECEHT als trainingsinstituut, met de ook uit naam van NECEHT werkende trainers, aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor  bovenstaand bedoelde aanwendingen en resultaten.

Deelname aan onze opleidingen, cursussen of workshops kan alleen indien de deelnemer beschikt over een deelname-bevestiging; gestuurd per mail of op papier én als de betreffende vergoeding is overgemaakt op het daarvoor aangegeven rekeningnummer.
De betaling van een opleiding of van het cursusgeld in termijnen is mogelijk en kan alleen geschieden in afspraak met het NECEHT.

Het NECEHT behoudt het recht om geplande opleidingen, cursussen of workshops te laten vervallen tot 1 week voor aanvang van de opleiding, cursus of workshop, dan wel deze te verplaatsen naar een andere datum in de toekomst.
Dit 'vervallen' of 'verplaatsen' kan nodig zijn in geval van ziekte of ongeval (of welke andere onvoorzienbaarheid dan ook) van de trainer(s), dan wel dat het aantal deelnemers aan een bepaalde opleiding, cursus of workshop ons inziens te gering is om de aangeboden kennis & vaardigheden effectief en efficiënt 'in de vingers te krijgen'. Wij doelen hier vooral op oefenen van het geleerde tijdens en eventueel tussen de lesdagen in (zoals met name relevant en vereist bij deelname aan de officiële EFT- opleidingen, t.w.: EFT-Behandelaar). Indien er sprake is van 'vervallen' dan zullen de reeds betaalde deelname-kosten binnen 2 weken worden teruggestort op het bank- of girorekeningnummer van de betreffende deelnemer.

Bij stopzetting van deelname door een cursist na aanvang van de 1e cursusdag van een opleiding, cursus of workshop blijft het gehele cursusgeld verschuldigd en dient te worden voldaan. Uitzondering vormen ook hier aantoonbare onvoorzienbaarheid als ziekte of ongeval. Alleen een doktersverklaring geeft u dan recht op teruggave van dat gedeelte van het cursusgeld dat overblijft na aftrek van de door het NECEHT gemaakte cursus onkosten.

Individuele coachings- en behandelsessies worden bij voorkeur door de cliënt contant voldaan.
U kunt een afspraak GRATIS verzetten of afzeggen tot uiterlijk 2 dagen voor de overeengekomen sessie. Informeert u ons, per mail of telefonisch, 1 dag voor aanvang van de overeengekomen coachings- of behandelsessie, dan brengen wij u 50 Euro in rekening. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt in geval van overmacht en onvoorzienbaarheid als ziekte, ongeval, etc.  
Alleen een officiële medische verklaring accepteren wij als vrijstelling. Het is helaas uit onze praktijkervaring noodzakelijk gebleken om deze spelregel zo concreet en eenduidig in een wellicht wat strenge toonzetting in onze voorwaarden te verweven.

Het NECEHT heeft het recht om zonder opgave van reden een deelnemer aan een cursus, training, behandeling, begeleidings- of coachingstraject de deelname bij aanvang of bij het vervolg hiervan te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van respectievelijk het volledige door deze betaalde bedrag of het bedrag dat staat voor de niet langer te volgen delen daarvan;
8.  Deelname aan opleidingen, trainingen, workshops of individuele sessies van NECEHT betekenen instemming met bovenstaande regels. Bij inschrijving of het maken van een consult afspraak geeft u derhalve aan, akkoord te gaan met deze en andere op onze website weergegeven regels en met onze Algemene Voorwaarden.

    ******************************************************************

1092 CG Amsterdam 020 - 770 45 59
Terug naar de inhoud